مزایاومعایب وایبر

وایبرروی شبکه های نسل سوم تلفن همراه .مشارکت نسل سوم شبکه تلفن همراه ووای فای کارمیکند.

قابلیت های وایبر:برروی سیستم عامل اندرویداست که مکالمه بوسیله اینترنت .ارسال عکس وشکلک وارسال متن است . این برنامه کاملا رایگان دراختیارکاربران قرارگرفته است .کاربران میتوانند باارسال شماره خود ایت برنامه رادررایانه یاتبلته خودنصب کنن وبه صورتی اشتراکی ازاین برنامه درهمه استفاده کنند.اگرمخاطبای گوشیه شخصی این برنامه رانصب کرده باشند درلیست دوستانه شخص میاید.

وایبر درحال حاضر به30 زبان دنیاوجوددارد وحدوده 608میلیون نفرکاربردارد.

کشورایران باداشتنه 75میلیون نفر جمعیت حدوه 10درصدبیشترین  شرکت کننده در وایبر رادارد .

این بالغ براین است که کشورهند باجمعیت یک میلیاردودویست میلیون نفر سه درصد کمترازایران شرکت کننده دارد.

 

 

 

 

معایب:نرم افزاروایبر بخاطر محافظت ضعیف ازداده ها مورد انتقادقرارگرفته است .وایبرداده هارابه صورت گستره جمع اوری میکند.

وایبر اطلاعات کاربران یاغیرکاربران رامثل شماره تلفن های گوشی را جمع اوری میکند.وهمچنین شرکت وایبر اعلام نکرده است که این اطلاعات را برای چه وقتو زمانی میخواهد واین داده ها دراختیارچه کسانی قرارمیگیرد.

وایبرهمه اطلاعات دردفترچه تلفن رااستخراج میکندوبرروی سرور های وایبر قرارمیدهد.

مواردی که دراساس نامه امنیتی وایبر امده است :

مااطلاعات رانمیفروشیم.اجازه نمیدهیم هیچ اطلاعاتی ازکاربران رابادیگر شرکت ها به اشتراک نمیگذاریم اماممگن است اطلاعات شخصی شمارادرشرایط مذکور فاش کنیم:

-مطابق قانون یامراحل حقوقی این حق رابرای خود محفوظ میداریم

-حفظ ودفاع ازحقوق یاداراییهای خود

-درشرایط بحرانی که مربوط به امنیت فردی کاربران خدمات مایاعموم مردم باشد

-وایبراطلاعات مکانیتان رادرصورت موافقت شخصی به کاربران یاگروه های مرتبت به اشتراک میگذارد.

وکلام اخر:

نرم افزاراسرایلی وایبر ازانجاکه توسط افراد کاملا نظامی وبدونه درنظرگرفتن سوداوری تجاری تولیدومنتشرشده وبنابرادغان اساسنامه امنیتی شرکت وایبر وکارشناسان امنیتی تکنیکی نرم افزاربه همه چیز درگوشی همراه وسیستم عاملی که دران قرارگرفته است تسلط کامل دارد

 

/ 0 نظر / 14 بازدید